Fem filmfestivaler går sammen om at booste nordisk børne- og ungdomsfilm

De fem nordiske børnefilmfestivaler BUFF Barn- och ungdomsfilmfestival i Malmö, Kristiansand Internasjonale barnefilmfestival, BUSTER filmfestival for børn og unge i København, Oulu International Children’s Film Festival og Reykjavík International Film Festival (RIFF) går nu sammen om at styrke udbredelsen af de allerbedste nordiske børne og ungdomsfilm.

Fra starten af 2023 vil festivalerne modtage støtte fra Media programmet Creative Europe til at understøtte nordiske børne- og ungdomsfilm i hele regionen gennem netværket NoJSe – Nordic Junior sessions.

Målet med netværket er at udbrede de stærkeste nordiske film til børn, unge, forældre og lærere på tværs af den nordiske region, men også at være et centrum, hvor den samlede nordiske børnemediebranche kan mødes, udveksle erfaringer og sætte ambitiøse rammer for fremtidens børne- og ungdomsfilm.

Mariella Harpelunde Jensen, programchef på BUSTER filmfestival i København og tovholder på projektet, kommenterer:

“Vi har traditionelt i norden været glade for at se hinandens film, både Fucking Åmål, Pippi Langstrømpe, Bjergkøbing Grand Prix, Skam, Alfons Åberg, Mummitroldene, Heartstone osv. Men vi ser oftere og oftere at filmene ikke sættes op i biograferne eller drukner i udbuddet af amerikanske film. Det er en vigtig del af vores kultur at forholde os til disse fortællinger funderet i den fælles nordiske filmtradition, men netværket skal også være med til at udpege nye veje og visioner for den samlede børnemediebranche i regionen.”

NoJSe-netværket vil afholde brancheaktiviteter på alle netværksfestivaler med kulminationen i en pan-nordisk børnemediekonference på BUSTER i København 2023. Som noget helt nyt sammensætter netværket i 2023 en tænketank bestående af stærke kræfter på børnemediefeltet fra hele Norden, som skal bidrage til at udstikke ambitiøse retninger for fremtidens nordiske børne- og ungdomsfilm. NoJSe vil årligt præsentere sine vigtigste findings på Berlinale, Berlin International Film Festival.

Allerede i 2023 kan unge publikummer i hele Norden opleve nøje udvalgte programmer med kortfilm og spillefilm under de fem festivaler i Malmö, København, Rejkavijk, Oulu og Kristiansand eller gennem streaming på undervisningsplatformen ‘Norden i skolen’. En platform, der når ud til mere end 25.000 lærere i Sverige, Finland, Norge, Island, Grønland, Lapland, Åland og Færøerne, og versionerer filmene til hele syv forskellige nordiske sprog: norsk, dansk, finsk, svensk, islandsk, grønlandsk og færøsk.

“Som filmfestivaler for børn og unge i Norden, oplever vi at stå med mange af de samme udfordringer og drømme, når det handler om at formidle nordisk filmkunst. Når vi går sammen i dette netværk står vi langt stærkere og kan sammen hjælpe filmene ud til deres publikum på tværs af vores egne landes grænser. Vi kan via vores netværk give nye talenter på filmscenen en helt anden opmærksomhed,” siger Mariella Harpelunde Jensen.

Yderligere Information:
Mariella Harpelunde Jensen, Programchef, +45 21 25 80 88, mariella@buster.dk

Five film festivals to join forces for boosting Nordic films for children and youth

Nordic films for children and youth gets a boost with five major Nordic film festivals joining forces to strengthen the reach of film for this particular target group in the Nordic region and start ambitious conversations within the Nordic children’s media industry as a whole – including a new think tank to be launched in 2023.

The five Nordic children’s film festivals BUFF International Children and Young People’s Film Festival in Malmö, Sweden; Kristiansand International Children’s Film Festival, Norway; BUSTER Film Festival for Children and Youth in Copenhagen, Denmark; Oulu International Children’s Film Festival, Finland; and RIFF Reykjavík International Film Festival, Iceland; are now joining forces to strengthen the dissemination of the very best Nordic films for children and youth .

From the beginning of 2023, the festivals will receive funding from the MEDIA programme of Creative Europe to support Nordic children and youth films across the region through NoJSe – Nordic Junior Sessions Network.

The aim of the network is to disseminate the strongest Nordic films to children, youth, parents and educators across the Nordic region, but also to be a hub where the entire Nordic children’s media industry can meet, exchange experiences and set ambitious frameworks for the future of children and youth films.

Mariella Harpelunde Jensen, Programme Director at BUSTER Film Festival in Copenhagen and project lead, comments:

“In the Nordic countries we have a strong tradition of watching each other’s films – Fucking Åmål, Pippi Longstocking, Bjergkøbing Grand Prix, Skam, Alfons Åberg etc. But more and more often we see that films are not being shown in cinemas or are drowning in the vastly growing supply of American films. It is an important part of our culture to relate to these stories based on the common Nordic film tradition, but the network will also help to identify new paths and visions for the overall children’s media industry in the region.”

The NoJSe network will hold industry activities at all network festivals, culminating in a pan-Nordic children’s media conference at BUSTER in Copenhagen in 2023. As a brand new addition the network is putting together a think tank in 2023, made up of strong forces in the children’s media field from across the Nordic region, to help set ambitious directions for the future of Nordic children and youth film. NoJSe will annually present its main findings at the Berlinale, Berlin International Film Festival.

As soon as 2023, young audiences across the Nordic region can already experience carefully selected programmes of short and feature films at the five festivals in Malmö, Copenhagen, Reykjavik, Oulu and Kristiansand as well as through the educational streaming platform ‘Norden i Skolen’ (‘The North in the School’). The platform reaches more than 25,000 teachers in Sweden, Finland, Norway, Iceland, Greenland, Lapland, Åland and the Faroe Islands, and versions of the films are available in seven different Nordic languages: Norwegian, Danish, Finnish, Swedish, Icelandic, Greenlandic and Faroese.

“As film festivals for children and youth in the Nordic countries, we find ourselves facing many of the same challenges and dreams when it comes to disseminating Nordic film. When we join forces in this network, we are much stronger. Together we can help the films reach their audiences across the borders of our countries. Through our network, we can give new talent on the film scene a whole new level of attention,” says Mariella Harpelunde Jensen.

For more information:
Mariella Harpelunde Jensen, Chief of programme, +45 21 25 80 88, mariella@buster.dk

Log ind

Opret bruger

Opret en gratis profil for at få adgang til at købe billetter til skoleprogrammet, samt have mulighed for at kunne lave dine egen udvælgelse af favoritfilm.