(IN ENGLISH BELOW)

NØJ, DET’ MED BØRN

DR og BUSTER Filmfestivals Børnemediekonference 2020 aflyses

(opdateret 24.9) Vi er utroligt kede af at måtte meddele, at vi grundet den seneste tids Covid-19 udvikling i Danmark, ser os nødsaget til at aflyse den planlagte børnemediekonference ’Nøj, det’ med børn’ d.26. og d.27. oktober 2020 i DR Byens Studie 2, København.

Vi har, som mange andre, overvejet og arbejdet på forskellige logistiske tiltag, der ville gøre det muligt for os at gennemføre konferencen, men vi må nu desværre indse, at det af sikkerhedsmæssige grunde ikke kan lade sig gøre. Vi havde set frem til at kunne afholde en konference i børnenes tegn, hvor vi som branche kunne inspirere hinanden til samskabelse og udvikling af endnu mere innovativt indhold i børnehøjde på tværs af Norden – men vi tager selvfølgelig regeringens forbud mod større forsamlinger meget alvorligt.

Har du købt og betalt for din billet til vores to-dags børnemediekonferencen ’Nøj, det’ er med børn’, vil du selvfølgelig få refunderet hele din billet. Vi arbejder lige nu hårdt på at få de tekniske ender til at nå sammen og takker derfor for jeres tålmodighed ift. tilbagebetalingen, der kan tage op til et par uger.

Vi håber på at se jer alle på den anden side af Covid-19 til endnu et spændende arrangement, der vil kunne gøre os klogere på de måske sværeste og vigtigste mediebrugere – børn!

De bedste hilsner

DR og BUSTER Filmfestival 

——————————————————————————————————————–

DR and BUSTER Filmfestival’s Children’s Media Conference 2020 is cancelled

We are very sorry to announce that due to the latest surge in Covid-19 infections in Denmark, we see no other option than to cancel the Children’s Media Conference, originally scheduled for the 26th and 27th of October 2020 in DR Byen Studie 2, Copenhagen. 

Although we have considered many alternative ways of going ahead with the conference, we have unfortunately not been able to come up with a solution that lives up to the safety standards we feel are necessary in these times.

If you have already bought your ticket for our two-day conference, you will of course get a full refund. We are currently working on the technicalities and kindly ask for your patience, as this might take a couple of weeks.

We hope to see you all on the other side of the pandemic for another fascinating and educational event that can inspire us all in making content for the maybe most difficult and most important media users – children!

Kind regards,

DR and BUSTER Filmfestival

——————————————————————————————————————–

NØJ, DET’ MED BØRN

DR og BUSTER Filmfestival inviterer til vidensdeling om børn og medier 

To dages børnemediekonference om børn som målgruppe, medskabere og inspirationskilde 

Dato: 26. og 27. oktober 2020  

Hvor: DR Byens Studie 2, København  

Sprog: Dansk   

DR, BUSTER Filmfestival og Forskningsprojektet Reaching Young Audiences inviterer til en todages børnemediekonference med fokus på den måske sværeste og vigtigste mediebruger – børn – og på nye og innovative mediestrategier til netop den målgruppe. 

Det skal handle om leg, samskabelse og universer inden for børnemedieområdet, og om at tænke børnene aktivt ind i det indhold, der produceres til dem.  

Hvordan kan børns leg inspirere til nye medier? Hvilke tendenser og bevægelser sker der blandt børn i samfundet i dag? Og hvad sker der i de projekter, hvor målgruppen bliver inviteret ind som medproducenter?   

Til at svare på det og meget andet, kommer nogle af de førende eksperter, branchefolk og udviklere fra både ind- og udland, og gæstetalere fra bl.a. Knut Næsheim, NRK og medie ekspert Keld Reinicke.

Det bliver et tværfagligt program, der bygger på såvel faglig viden som praktiske erfaringer med målgruppen, kombineret med inspirerende eksempler fra børnemedieområdet både indenfor gaming, tvserier og film. 

Konferencen har som formål at styrke den danske – men også den nordiske og europæiske – børnemediebranches opmærksomhed og innovation på området og inspirere til endnu mere kvalitetsindhold i børnehøjde. 

Nogle af de dygtigste branchefolk og forskere på området er allerede bekræftet til at deltage i konferencen, og derudover er en lang række øvrige eksperter på vej til at blive tilføjet programmet – du kan følge programmets offentliggørelse løbende her på siden.

DER ER MIDLERTIDIGT LUKKET FOR AT SØGE OM AKKREDITERING (opdateret 23.9)

Bemærk venligst, at akkrediteringen ikke kan refunderes, medmindre arrangementet må begrænset pga. COVID-19 ifølge sundhedsmyndighederne.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål på info@buster.dk eller telefon 33 45 47 38

CHILDREN’S MEDIA CONFERENCE, OCTOBER 26-27 2020

COLLABORATING WITH CHILDREN ON MEDIA CONTENT CREATION

DR and BUSTER Film Festival invite you to a two-days children’s media conference where there will be knowledge sharing about children as a target group, co-creator and source of inspiration.

Date: 26 and 27 October 2020

Where: DR Byens Studie 2, Copenhagen

Language: Danish

DR, BUSTER Film Festival and the research project ‘’Reaching Young Audiences’’  invite you to a two-day children’s media conference focusing on perhaps the most difficult and important media user – children – and on new and innovative media strategies for that target group.

It must be about play, co-creation and universes in the field of children’s media, and about thinking the children actively into the content that is produced for them.

How can children’s play inspire new media? What trends and movements are happening among children in society today? And what happens in the projects where the target group is invited in as co-producers?

To answer that and much more, some of the leading experts, industry professionals and developers from both home and abroad, and guest speakers from i.a. Knut Næsheim, NRK and media expert Keld Reinicke.

It will be an interdisciplinary program based on both professional knowledge and practical experiences with the target group, combined with inspiring examples from the children’s media area in gaming, TV series and films.

The conference aims to strengthen the Danish – but also the Nordic and European – children’s media industry’s attention and innovation in the field and inspire even more quality content at child height.

Some of the most talented industry professionals and researchers in the field have already been confirmed to participate in the conference, and in addition a large number of other experts are on their way to being added to the program – you can follow the programme’s publication regularly at this page.

Temporarily closed to apply for accreditation (updated 23.9)

Please note, the accreditation is non-refundable unless the event may be restricted due to Covid-19 according to the health authorities.   

You are always welcome to contact us if you have any questions at info@buster.dk or phone 33 45 47 38.